ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Μαρούσι,  17  Σεπτεμβρίου  2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                              Αριθ. Πρωτ.    118842/Γ2      ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο : 210-3443010-2227                               

FAX:             210-3442365

     an. 43

     Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

 

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1.      Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2.      Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3.      Τις υπ’ αριθμ.  21/30-07-2008  (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις  του  για  τις    αναθέσεις    των  μαθημάτων  του   Γυμνασίου,   του  Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.              

4.      Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (38 Α΄).

5.      Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6.      Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,                        

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &

Γραμματεία

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, Ε07, ΠΕ13

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02, ΠΕ09

Αγγλικά

ΠΕ06

 

Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά

ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03, 04, 05)

Γεωγραφία

ΠΕ04.05

ΠΕ03, ΠΕ04 (01, 02, 03, 04), ΠΕ15

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Αισθητική

Αγωγή

Μουσική

ΠΕ16.01

ΤΕ16

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

 

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ15

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14

Πληροφορική

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Τεχνολογία

ΠΕ12 (εκτός  ΠΕ12.13)

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,20,30,36)

 

ΣΕΠ

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

 

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

 

 

 

 

 

β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02,ΠΕ12 08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Α΄ Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Αρχές Οικονομίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13

Τεχνολογία

ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13)

ΠΕ14.04

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)

ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10),  

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΣΕΠ

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον  Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι Ρίζες του

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ33

ΠΕ10, ΠΕ13

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Αισθητική Αγωγή

Στοιχεία Θεατρολογίας

ΠΕ32

ΠΕ02

Μουσική

ΠΕ16.01

ΤΕ16

Εικαστικά

ΠΕ08

 

Ψυχολογία

ΠΕ02

ΠΕ10, ΠΕ13

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

     Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Α΄ Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Βιολογία

ΠΕ4 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Εισαγωγή στο Δίκαιο & τους Πολιτικούς Θεσμούς

ΠΕ13

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ10

 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

ΠΕ02

 

Αρχές Φιλοσοφίας

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ01

Λατινικά

ΠΕ02

 

 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

 (γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

               ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Τεχνολογία Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06, 10)

ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ19, ΠΕ20

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ13

 

Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών

ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ14 (04,05)

 

Νεότ. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Β΄ Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής

ΠΕ03, ΠΕ04.01

 

Σχέδιο

Γραμμικό

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ08

Ελεύθερο

ΠΕ08

 

ΠΕ12.02

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ10, ΠΕ33

ΠΕ09, ΠΕ13

Θέματα Ιστορίας

ΠΕ02

ΠΕ13, ΠΕ33

Εφαρμογές Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Βιολογία

ΠΕ4 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ04 (02,03,04,05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Σχέδιο Τεχνικό

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ08

ΠΕ17 (02, 06)

 Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

      Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

ΠΕ02

 

Α΄ Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10

Βιολογία

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Κοινωνιολογία

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνικά

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Λατινικά

ΠΕ02

Ιστορία

ΠΕ02

 

 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(γ1). ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία - Βιοχημεία

ΠΕ04 (02,03,04)

ΠΕ14 (04,05)

Ηλεκτρολογία

ΠΕ12 (05, 06,10)

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ04.01

 (γ2). ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών

ΠΕ09

ΠΕ13

ΠΕ18 (02,03)

 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)

Στατιστική

ΠΕ03

ΠΕ09

Λογική: Θεωρία & Πρακτική

ΠΕ03, ΠΕ33

 

Εφαρμογές Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

 

 

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ02

Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας

ΠΕ33

ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12 ,ΠΕ14,ΠΕ17,ΠΕ19,ΠΕ20

Προβλήματα Φιλοσοφίας

ΠΕ02, ΠΕ33

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Τεχνολογία & Ανάπτυξη

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ12, ΠΕ17

Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)

Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια

ΠΕ12

ΠΕ17

ΠΕ14 (04,05)

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09

ΠΕ18 (02,03)

Σχέδιο

 

Τεχνικό

 

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01, 05)

ΠΕ08

ΠΕ17 (02,06)

Αρχιτεκτονικό

 

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ08

ΠΕ17 (01,05)

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Πολυμέσα - Δίκτυα

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Εφαρμογές Λογισμικού

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Σημειώσεις: 1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

7.   Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β΄ ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10. 

3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και  εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

  4.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Μαρούσι,  17  Σεπτεμβρίου  2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                              Αριθ. Πρωτ.    119052/Γ2    

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο : 210-3443010-2227                               

FAX:             210-3442365

     an. 43

     Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

ΘΕΜΑ: "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.".

Με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ     Β΄) καθορίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των  Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

1. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή της

    ανωτέρω απόφασης.

2. Η σύνταξη των πινάκων αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε με κύριο στόχο την άριστη λειτουργία της εκπαιδευτικής πράξης, τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού τους έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ορθή διαχείριση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ και την αξιοποίησή του κατά κλάδο και ειδικότητα στο μέγιστο βαθμό.

3.  Τα κενά για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά .

4.  Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 και την υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β΄), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων και αποφασίζει, μετά από εισήγηση του προέδρου του, για τις αποσπάσεις και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες.

5.  Είναι σκόπιμο να μην προσλαμβάνεται αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σε σχολεία του ίδιου ΠΥΣΔΕ μόνιμοι εκπαιδευτικοί που μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές διδακτικές ανάγκες σε μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης, εφόσον οι γεωγραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

6. Σε καμία περίπτωση δεν δίνεται υπερωρία, αν υπάρχει εκπαιδευτικός με ελλιπές ωράριο, ο οποίος μπορεί να διδάξει το μάθημα.

 7. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β΄ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο. 

9. Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και η ποιότητα του διδακτικού τους έργου, προτείνεται, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους, να αναλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απέκτησαν ως πτυχιούχοι διαφορετικών τμημάτων. 

10. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείων με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.

11. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Δήμου. Όταν αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο, μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους υπηρετώντας διάφορους υποστηρικτικούς θεσμούς (Ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα κ.λ.π.). Ειδάλλως, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ανατίθενται οι ώρες αυτών σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.  

12. Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στο ίδιο σχολείο και οι ώρες που υπολείπονται για συμπλήρωση του ωραρίου τους είναι ως άθροισμα μέχρι τρεις (3) και εφόσον δεν υπάρχει σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων για να συμπληρώσει το ωράριό του ο τελευταίος τοποθετηθείς, τότε παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. 

13. Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1588 Β΄):

α. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997.   Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.

    Στα δυσπρόσιτα σχολεία και σε σχολεία με γεωγραφικές - συγκοινωνιακές συνθήκες που δυσκολεύουν τη μετάβαση των εκπαιδευτικών ή σε ολιγομελή τμήματα που η λειτουργία τους έχει εγκριθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή  Εκπαίδευσης, η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων μπορεί  να διεξαχθεί από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κλάδου ΤΕ01, εφόσον έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και είναι υπεράριθμος.

    Στις παραπάνω κατηγορίες σχολείων με ολιγομελή τμήματα δύναται να διδάξει μόνον ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ ή κλάδου ΤΕ01, ελλείψει εκπαιδευτικών του ενός ή του άλλου κλάδου αντίστοιχα.

β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.